Ще има търг за имот от Райово

Имот от село Райово ще бъде обявен на търг с явно наддаване. Заявление с искане за закупуване е подадено до Общината от Спортен клуб „SkySport”- Самоков. Имотът е с площ от 857 кв.м., и се дава за обществен обект, комплекс в м.”Градинките” землище с.Райово. Началната тръжна цена 7 285 лв. без ДДС. Тръжната документация се закупува от деловодството на Общината срещу 100 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината в срок, определен със Заповедта за провеждане на търга. Оглед на обекта ще се извършва в срок, определен със Заповедта за провеждане на търга.