пудос

Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от Самоковско пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Финансирането на проектните предложение се осигурява от Министерството на околната среда и водите по националната кампания „За чиста околна среда“ за озеленяване, изграждане [...]