Oткриха рехабилитираните туристически пътеки по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Директорът на Дирекция „Национален парк Рила“ (Д „НП Рила“) Красимир Андонов официално откри обновените туристически пътеки, които бяха рехабилитирани в изпълнение на Дейност 4 „Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания 91ВА – Мизийски гори от обикновена ела; 91СА – Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95АО – Гори от бяла и черна мура в Парковите участъци Белица и Якоруда – в района на туристическата пътека от м. Семково до м. Поленица и на съществуващите пътища от м. Поленица до м. Нехтеница, от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“ по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Официалната церемония „Откриване на обект“ с водосвет се проведе на 5 ноември 2020 г. в района на Контролно-информационен пункт „Нехтеница“, в началото на туристическата пътека, на територията на Национален парк „Рила“.

Участие в церемонията взеха още д-р Стефан Кирилов – ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – ръководител на екип ТП по проекта, а водосвет отслужи отец Данаил.

Директорът на Д „НП Рила“ – Красимир Андонов поздрави присъстващите. „Дейността се изразяваше изключително в рехабилитационни работи и борба с ерозията“, каза директорът на националния парк и обясни, че след укрепването на пътя и пътеката, и изграждането на отводнителни канавки, в района вече няма опасност от ерозионни и свлачищни процеси. „По този начин даваме възможност на природните местообитания да се възстановят и да бъдат в стабилно състояние“, допълни Андонов. Той изказа благодарности на МОСВ и екипа за управление на проекта, като пожела на всички здраве в тази сложна епидемиологична обстановка.

Ръководителят на проекта – д-р Кирилов, представи каква работа е извършена и предстои да се извърши по останалите дейности от проекта, които включват рехабилитационни работи на други пътеки от националния парк, борба с бракониерството, опазване и подобряване на природозащитното състояние на приоритетни видове, превенция от горски пожари, борба с вредителите в горски природни местообитания и др.

„Вече имаме уникални снимки и клипове от монтираните 40 фотокапана. Това са страхотни находки. Чрез тях наблюдаваме не само балканската дива коза, но и кафявата мечка, благородния елен, глухара, сърната, вълк и други интересни видове“, каза още д-р Кирилов. В заключение той уточни, че проектът се развива напълно успешно, като до момента са договорирани средства в размер на около 86% от финансирането на проекта.

 

Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.