374лв. на бедните за отопление през зимата

2 502 души са поискали помощ за отопление в Самоков 

2 502  броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в Дирекция „Социално подпомагане” в Самоков. От тях до момента са обработени и одобрени общо 2 400 броя.   Издадените заповеди за отказ са направените  поради по-висок средномесечен доход от определения диференциран минимален доход за отопление.

 

Други причини, поради които е отказано отпускане на целева помощ са: прехвърляне срещу заплащане на жилищен /вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 г.; наличие на регистрация като ЕТ и/или собственик на капитала на търговско дружество; липса на регистрация в Дирекция „Бюро по труда” на безработни лица в трудоспособна възраст; прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен/вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години и други.

 

От дирекция „Социално подпомагане” -Самоков напомнят, че целевата помощ за отопление се отпуска по настоящ адрес на лицата/семействата. Правоимащите получават еднократно пълния размер на помощта – 374,15лв. Крайният срок за подаване на заявленията-декларации е 31 октомври.