Явно наддаване за къщичките в Боровец

Съветниците от Самоков гласуваха със за да бъдат проведени публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч в Боровец – става реч за къщичките в Боровец, при начална месечна наемна тръжна цена за имотите-терени: 5,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.

Като допълнение се прие предложението от съветника от ГЕРБ инж. Ал. Кроснев – да се забрани преотдаването на имотите и да се назначат поне двама на работа с постоянен договор и адрес в Самоков.

В решението на съветниците и докладната на кмета са уточнени всички условия за търга, сред които да се допускат само настоящи наематели на къщичките, да не се допускат до участие в търговете кандидати лица или фирми спечелили търг или конкурс и сключили договор с Община Самоков, но неизпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица или фирми, които имат неплатени към бюджета на Община Самоков наеми, обезщетения, такси, глоби и др. или системно нарушаващи актове на Общински съвет-удостоверява се със служебна бележка и удостоверение за липса на задължения, издадено от Община Самоков и/или служебна справка от Община Самоков. Всеки кандидат може да участва само за един обект от обявените тръжни процедури. До участие в търга се допускат ФЛ или ЮЛ, които имат внесена в периода 2012 – 2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция по банкова на сметка на Община Самоков.

След търга ще се сключат договори за наем със срок на действие две години, считано от датата на предаване на владението на общинския имот. При липса на кандидати за участие в първоначалните търгове да бъдат проведени повторни търгове за отдаване под наем на общинските имоти при същите условия.

В настоящото решение на съветниците става въпрос за 70 обекта – бистра, ресторанти, барове, бунгало, пицария, магазини за дрехи, магазини за ски, картинна галерия и др.

По въпроса за договорите на къщичките е изписано много. Както е известно, има решение и на съдебни власти, спред което те трябва да бъдат с прекратени договори, премахнати, за да се пристъпи към реализиране на нов проект за Боровец, който вече е в процедура на изпълнение. През месец април 2016г. Общината започна дейности за новата визия на Боровец и проведе международен конкурс за идеен проект.