Ще има търг за 11 имота в Широки дол

Съветниците на априлската си сесия взеха решение за провеждане на тръжни процедури за даване под нааем на 11 имота от Широки дол. Решението за отдаване под наем на земеделски земи в землището на Широки дол бе по повод постъпило искане 15.01.2021г. от Станислав Лобутов.

Ще бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти с обща площ от 27,109 дка, местнистите са “Боро”,    “Лаката”,   “Алигин лаг”, “Медна видня”, „Средна гора”,  “Белешако”. Начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти –  543,00  лв. без ДДС.  Тръжна документация за участие в обявения търг ще се закупува от деловодството на община Самоков. Спечелилият ще сключи договор за отдаване под наем със срок на действие 5 стопански години.