Ще има търгове за имоти във вилна зона „Ярема“, Гуцал и Рельово

Съветниците на сесията си в четвъртък взеха решение за продажба на УПИ във вилна зана „Ярема“. Ще се  се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с площ от 600 кв.м.,  при начална тръжна цена 23 400 лв. / 39 лв./кв.м. без ДДС.

След оповестяване на обявата за търга от Общината, тръжната документация ще се закупува от деловодството на Община Самоков.

На сесията си в четвъртък съветниците взеха решение да се проведе публичен търг с явно наддаване и за продажба на урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м., в Рельово, при начална тръжна цена 10 800 лв.  – 22,50 лв./кв.м. без ДДС.

 

Взе се решение за продажба и на имот в село Гуцал, чрез публичен търг с явно наддаване. Става въпрос за общиски поземлен имот с площ от 1135 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива съгласно одобрената кадастрална карта на с.Гуцал, при начална тръжна цена 8564 лв.  -7,55 лв./кв.м. без ДДС. Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.