Ще има обществено обсъждане

На 10.11.2017г. Община Самоков организира трето обществено обсъждане, в което ще се проведе дискусия по отношение на изготвената Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИРГ Самоков. На него ще бъде обсъдена вече разработената  Стратегия, както и основните й приоритети и специфични цели.

Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури

Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на работни места

Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство

Също така се очаква гражданска активност по отношение на вече изготвените специфични цели за постигане на основните приоритети на стратегията.

1/ Устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури”  с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи по веригата;

2/   Подпомагане на диверсификацията, ученето през целия живот и създаването на работни места на територията на община Самоков;

3/ Подобряване и използване на уникалните природни характеристики на територията, включително  операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

4/   Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в община Самоков, включително рибарството и аквакултурите;

5/ Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в община Самоков.

Процеса ще завърши на 13.11.2017 г., когато ще бъде проведено Общо събрание на МИРГ Самоков, на което официално да бъде приета Стратегията за местно развитие с която на 15.11.2017 г. ще се кандидатства за финансиране пред МЗХГ. Очаква се до края на годината да стане ясно дали Стратегията на МИРГ Самоков ще получи финансиране.

Подготовката на Стратегията за ВОМР, която е насочена към устойчиво териториално развитие, повишаване на конкурентносбособността и жизнеспособността на региона, както и насърчаването на социалното сближаване и разкриването на нови работни места, е към своя край. Определянето на визията, целите и приоритетите на Стратегията  се основава на извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от рибарската общност.

Над 270 лица, представители на бизнеса, местните власти, неправителствени организации, земеделци са взели участие до момента в провежданата информационна кампания. Това става ясно от междинните доклади, които фирмата-изпълнител за провеждане на информационните събития „Интелект Консулт Плюс-ЦМ ЕООД“ е представила в отчетите си към Община Самоков. Дейностите се изпълняват във връзка с Договор №МДР-ИП-01-13/27.06.2017г. сключен между Община Самоков, МЗХГ и ДФЗ-РА за създаване на Местна инициативна рибарска група – Самоков по подмярка 4.1 „Подготвителни дейности“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В периода от 18 август 2017 г. до момента, са проведени 17 информационни събития на територията на в гр. Самоков и околните села, от които 8 информационни срещи и семинари с гражданите, бизнеса, неправителствени организации и заинтересованите страни. Проведени са въвеждаща и заключителна информационна конференция, както и две обществени обсъждания – на територията на общ. Самоков и с. Драгушиново.

По време на информационната кампания са изпълнени общо 4 еднодневни специализирани обучения за представители на екипа на Местната инициативна рибарска група, както и за представители на НПО и публични организации. От тях 40 лица са получили теоретични и практически знания с цел подобряване на лидерските им умения, повишаване на административния капацитет и териториално сближаване.

Паралелно с провеждането на информационната кампания, протичаше и  изпълнението на аналитичните дейности по проекта. Екип от експерти на консултантска компания „Интелект Консулт Плюс- ЦМ“ ЕООД вече извърши проучване и анализ на потенциала за развитие, на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на Община Самоков. Също така, беше изготвен анализ на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегията за водено от Общностите местно развитие. Аналитичните дейности бяха предшествани от идентифициране на заинтересованите страни по отношение на създаването и функционирането на Местна инициативна рибарска група на територията на Община Самоков.