Ще има ли магазин за хранителни стоки в Гуцал? Съветникът д-р Д. Панев: Да няма наем, за да има магазин

На сесията си в четвъртък съветниците гласуваха постъпило в общинска администрация писмо от Ангел Христов-кметски наместник на село Гуцал с искане за отдаване под наем на общинско помещение в сградата на закритото училище „Васил Левски” за откриването на хранителен магазинн в селото.

От четири – пет години в Гуцал няма магазин за хранителни стоки. Докарва се единствено хляб в определен ден от седмицата. Това е един от проблемите на селото, който се опитва за разреши новият кметски наместник Ангел Христов. В селото живеят стотина души, но има доста виладжии, които идват по празници и в почивните дни.

По време на сесията съветникът д-р Димитър Панев предложи да не се иска наем от този, който ще открие магазина. „Дали този човек ще може да си покрие разходите? В селото живеят възрастни хора, няма да правят големи обороти, моето мнение е да падне наемът“ – сподели по време на сесията д-р Панев.

Шефката на съветниците Мая Христева отсече, че това не е възможно, тъй като наемът е фиксиран в Наредба. „Определеният наем е минимален, не може да паднем от тази цена“ – заяви председателката Христева, която е представител в местния парламент на ОБТ – лейбъристи.

С гласуване бе взето решение да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ 50,00 кв.м., намиращо се се вдясно от централния вход в сградата на закритото Основно училище „Васил Левски” в Гуцал.

Начална месечна наемна тръжна цена за обекта – 75,00 лв. без ДДС, определена на основание решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./. Има разрешение също, Община Самоков при сключването на договор за отдаване под наем, да извърши приспадане от наема, който ще заплаща наемателя на средствата изразходвани за ремонт на обекта, съгласно представени от страна на наемателя разходно-оправдателни документи/фактури за закупени строителни материали, фактури за строително-ремонтни дейности, протоколи за извършена работа и др./.

Максималната сума, която може да бъде приспадната от договорения наем да бъде в размер, равен на 24 месечни наема/съответно при начална наемна тръжна цена не повече от 2 160,00 лв. с ДДС/. При предсрочно прекратяване на договора за наем по искане на наемателя извършените от него подобрения остават в полза на наемодателя, без да дължи заплащане на стойността им.

сн.арх. „Самоков инфо“