Ще има конкурс за шеф на болницата в Самоков

На днешната сесия съветниците от Самоков гласуваха докладна от кмета Владимир Георгиев за обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «МБАЛ – Самоков» ЕООД. Уточниха се и изискванията към кандидатите за управител на болницата. Сред тях са да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията.

Кандидатите трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Посочени са си необходимите документи за кандидатстване – заявление за участие в конкурса ; диплом   за „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина или за „магистър“ по икономика и управление; дплом/сертификат/за квалификация по здравен мениджмънт или диплом /сертификат/ за придобита образователна и/или научна степен, програма за развитието на „МБАЛ- Самоков” за три години.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и на болницата, събеседване с кандидатите.

Документите се подават в тридесет дневен срок от датата на обявяването на конкурса. Ще бъде назначена комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав от пет души – председател, секретар и членове, представител на Регионална здравна инспекция, д-р Ивалина Трендафилова Михайлова – магистър по медицина, Ангел Немов и други.