Ще дават под наем около 20 имота в Доспей, други в Продановци, Злокучане, Рельово, 23 имота в Радуил

В четвъртък съветниците взеха решение по докладна записка от 29.11.2016г. от Владимир Георгиев – кмет на Самоков. Решението е за  отдаване под наем на 19 имота в землището на Доспей. ОбС-Самоков възложи на кмета да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на нива от 40,258 дка при начална годишна наемна тръжна цена 806,00 лв. без ДДС за 10 години.

Сходна е процедурата и за други имоти в Доспей –  няколко ниви в местността “Ресулите” – с площ от 2,301 дка, друга с площ от 1,446 дка, нива – 0,958 дка в местността “Кало”, землището на с. Доспей, имот с площ от 0,770 дка в местността “Скендерица”, още няколко ниви с различна площ, едната от които с площ от 0,770 дка в “Скендерица”, нива с площ от 1,570 дка, местността “Трънищата”, нива с площ от 3,727 дка в местността “Скендерица”, нива с площ от 0,355 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Ресулите” и т.н.

Според условията на търга, начална годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти е деветстотин и петдесет лв. без ДДС Упълномощава се кметът след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие пет години.

Бе взето решение и относно отдаване под наем на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Продановци,  по повод постъпило заявление В. Ангелов.  ОбС-Самоков възложи на кмета да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:  поземлен имот с площ от 44,787 дка, нива, в местността “Бела вода”, землището на Продановци, поземлен имот с площ от 2,644 дка в местността “Рабаджин дол”, имот с площ от 2,947 дка, в местността “Стария друм”. Според условията на търга началната годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти е 1008  лв. без. Упълномощи се кметът след провеждането на търга да одобри спечелилия участник и да сключи с него договор за отдаване под наем със срок на действие 6 години.

По повод постъпила молба от Ив. Шопов ОбС – Самоков възложи на кмета да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот с площ от 4,951 дка местността “Ръжана”,  землището на с. Продановци. Според условията на търга началната годишна наемна тръжна е   100,00 лв. без ДДС за три години.

Взе се решение и за отдаване под наем на общински земеделски земи, в землищата на с. Рельово и с. Злокучене, по повод постъпило заявление с вх.№ ФНО-547/18.10.2016г. от Ем. Гайдарова. Сред тях са поземлен имот с площ от 3,673 дка, в местността “Смръдльо”, землището на с. Рельово, поземлен имот с площ от 2,772 дка в местността “Милчова падина”, с. Рельово, имот с площ от 1,700 дка в местността “Кременица”, землището на с. Рельово, имот с площ от 9,278 дка, в местността “Блатото”, землището на с. Рельово, поземлен имот с площ от 8,426 дка, в местността “Блатото”, землището на с. Рельово, имот № 62486.203.2 с площ от 5,943 дка “Дивилица”, землището на с. Рельово, имот с площ от 20,028 дка, се в местността “Елевалого”, землището на с. Злокучене, имот  с площ от 4,439 дка, в местността “Елевалого”, землището на с. Злокучене, имот с площ от 19,904 дка, на с. Злокучене, имот с площ от 6,011 дка,  в землището на с. Злокучене, имот с площ от 2,048 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, в местността “Орниче”, землището на с. Злокучене и още 6 имот в Злокучане.

Началната годишна наемна тръжна цена за горепосочените имоти – 3480 /три хиляди четиристотин и осемдесет/ лв. без ДДС. Срокът на договор е 6 години.

Търг ще има и за 23 имота в Радуил. Според условията на търга началната годишна наемна тръжна цена за имотите, изброени подробно в решението е 5240 лв. без ДДС. Срокът на договора е шест години.