Ще благоустрояват Ридо?

Съветниците гласуваха вчера с положителен вот докладна на кмета Владимир Георгиев. Администрацията поиска да й одобрят  представеното задание за разпореждане с имоти на Ридо и да й се разрешат процедури по изработването на проект за Специализиран подробен устройствен план – паркоустрояване и благоустрояване на парк „Ридо” по кадастралната карта на Самоков. Благоустрояването касае над 10 имота в Ридо и те ще бъдат включени в програмата за разпореждане, за да се смени собствеността им.

Информация за намеренията на сесията не бе дадена. Вероятно тя е предоставена предварително и насаме със съветниците.