Школото в Гуцал ще се дава под наем

В Общината е постъпило заявление от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” с искане за сключване на нов договор за наем или договор за безвъзмездно ползване на общинска сграда – бившето училище в с. Гуцал.

Предстои провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на училището с обща застроена площ 890,00 кв.м. Начална месечна наемна тръжна цена за обекта: 150лв. Предназначение на обекта: „За книгохранилище на библиотечни единици от библиотечния фонд.”.