Шест кандидати за началник в РУО

В сайта на простветното министрество е публикуван списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование, отдел Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – София-регион.  Един от тях е директорът на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Георги Панев. 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1594/02.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Ани Дукова-Спасова
 2. Георги Панев
 3. Зорка Крумова
 4. Марияна Радиева
 5. Поля Стоянова
 6. Илиана Борисова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 03.09.2018 г. от 10:00 часа в сградата на МОН, находяща се в гр. София, бул. „Дондуков“ 2А, зала на VII етаж. Същия ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста. Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Кодекс на труда
 • Административно процесуален кодекс
 • Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

 

Няма недопуснати кандидати

  

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                              Росица Иванова

                                                                                              Началник на РУО – София-регион