Център за обществена подкрепа в бившото „Драмалиев“

Министрество на регионалното развитие и благоустройство включи Общината в списък за реализиране на социални проекти. Предвижда се изграждане на Център за обществена подкрепа, който ще бъде в сградата на бившето помощно училище „Никола Драмалиев”. Центърът ще оказва подкрепа за деца от Центрове за настаняване от семеен тип, навършили 18 години. Базата ще може да се ползва и за защита на хора, пострадали от домашно насилие. Това е нова социална услуга за общината и не дублира досега съществуващите социални центрове – съобщават от администрацията. Подготвеният проект предвижда ремонт на съществуващата сграда– саниране, подмяна дограма, ремонт покрив, както и интериорен ремонт и обзавеждане.

За целта е изготвен и комплексен инвестиционнен проект, който включва и изработване на подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване на парцелите, като се обединят в един нов урегулиран поземлен имот отреден за „Комплекс за социални грижи – Център за обществена подкрепа. С изграждането на Център за обществена подкрепа ще се разшири възможността за помощ на децата от Центъра за настаняване от семеен тип, след навършването им на пълнолетие. Към днешна дата, след навършване на пълнолетие те се настаняват в други подобни заведения.

Другият социален проект, който се предвижда за финансиране по социалните програми е преустройство на част от сграда на  ЦСРИ  в „Дневен център за деца с увреждания”. Общо за двата проекта са предвидени 400 хил.лв. да бъдат отпуснати по програмите на Министерството. Подадени са два крайни срока за внасяне на проектите, първият е до 3 август, а вторият – до 3 ноември.