Финансиране на предприятия от преработващата промишленост

Областен информационен център – София представи възможност за финансиране на предприятия от преработващата промишленост

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ представи условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като акцентира, че по нея предприятията могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишават ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор С „Преработваща промишленост“. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата, както и реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 23-ти април. До 70% от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ (БФП). Минималният размер на БФП на едно проектно предложение трябва да е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие).

Експертите на ОИЦ – София предоставят информация, както и индивидуални консултации на всички желаещи с интерес към тази процедура или към различните възможности, които предлагат програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Услугите на центъра са напълно безплатни.

Пресцентър на ОИЦ-София