Училището в Ярлово в списъка на т.нар. „защитени“

Съветниците на сесията си в четвъртък гласуваха школото в село Ярлово Основно училище „Васил Левски” – да бъде от така нар. „защитени“. За защитено училище по смисъла на чл.54, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици  от I доVII клас ще пътуват на не по-малко от 20 км по наличната пътна мрежа до най-близкото друго училище, в което се осъществява обучение в съответния клас /чл.2, ал.1 от ПМС №121/23.06.2017 г./. Защитените училища в планински райони получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители в размер на 15 на сто от стандарта за ученик, умножен по разликата между минималния и реалния брой ученици.

В ОУ „В.Левски” се обучават деца в предучилищна възраст и ученици, живеещи в селата Ярлово, Поповяне, Алино и Ковачевци. През учебната 2019/2020 година училището е обслужвало 64 ученици от I доVII клас, и 20 деца в подготвителна група.

За предстоящата 2020/2021 учебна година се очаква учениците от I доVII клас да са около 60, а децата в ПГ – около 19. Разстоянието Самоков – Ярлово е 33.1 км.

Списъкът със защитените училища се актуализира ежегодно.