Утре приемат бюджета

На сесията си, която ще се проведе утре, съветниците ще гласуват новия бюджет, чийто проект е подготвен от общинска администрация и е минал през всички постоянни комисии.

Предлага се бюджетна рамка в размер на 42 551 002 лв.

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 024 232, в т.ч.: обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 752 060 лв., собствени приходи 55 050 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 13 283 лв.

Преходният остатък от 2019 година е в размер на 2 380 484  лв., в т.ч. с целеви характер –  828 643 лв. Приходите за местни дейности в размер на 21 526 770 лв. в т.ч.: данъчни приходи в размер на 4 250 000 лв., неданъчни приходи в размер на 9 124 202 лв., трансфери за местни дейности в размер на 2 461 500 лв., в т.ч.: обща изравнителна субсидия в размер на 1 187 000 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 236 600 лв., целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 037 900 лв., временни безлихвени заеми в размер на „- 163 077” лв., преходният остатък от 2019 година е в размер на 7 061 208 лв.

Разходите са разпределени за делегираните от държавата дейности в размер на 21 024 232 лв.

За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените им приходи в размер на 13 283 лв. във функция „Образование” и 55 050 лв. във функция „Култура”, за местни дейности в размер на 21 526 770 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 750 000 лв.