Увеличават парите за членове на СИК?

Да се увеличат възнагражденията на членовете на секционните комисии за местният вот тази есен, като те да получават по около 100 лв. – идеята лансираха от ЦИК по време на кръгла маса, която организираха съвместно със Сдружението на Общините по повод обученията на СИК за провелия се в края на май евровот и организацията за предстоящите избори на 27 октомври.

По думите на шефката на ЦИК Стефка Стоева по време на евроизборите членовете на СИК са взимали по 54 лв. Чрез близо двойния скок на надниците, с колегите се надявали да бъдат стимулирани повече млади хора да се включат в комисиите и така да се подобри работата на изборните секции.

Предвижда се и материален стимул за членовете на секции, които посещават обученията за провеждането на изборния ден. ЦИК вече е приела хронограмата за местните избори. Според нея всички 265 общински избирателни комисии трябва да бъдат назначени до 6 септември.

На последния местен вот през 2015 година е имало избори за 265 кметове на общини, 25 районни кметове, 5200 общински съветници и 3461 кметове на кметства.

След промените в ИК през 2016 година, когато е вдигнат на 350 жители прагът за избор на кметове на кметства, на изборите наесен пряк вот за кметове на кметства ще има в 1965 места.

Обсъжда се и друг казус – с населените места под 350 жители, които все още се водят кметства, но няма да имат право да избират пряко кметове. От Сдружението на Общините коментират, че процедурата по закриване на кметствата била много дълга и няма как да бъде приложена преди местния вот.

Стар проблем, които тормози членовете на СИК са и остарелите копирни машини.

 

Всеизвестно е, че почти всички партии в Самоков срещнаха затруднения с попълване на СИК – овете с членове, като една от причините е ниското заплащане за труда, другата причина е, че е доста зле организирано предаването на бюлетините в съответните институции след приключване на изборния ден. По правило работата на СИК продължава цял ден, осутринта от около 6 часа до 24 часа – коментира се в Самоков.
„Без материални стимули е трудно да намерим качествени хора”, заяви преди седмица председателят на Централната избирателна комисия Стефка Стоева.
До 6 септември Централната избирателна комисия трябва да е назначила всички избирателни комисии.

Доста трудно се намират грамотни хора за членове на СИК, видно е как изглеждат някои от протоколите, публикувани в сайтове на институциите.

ЦИК със свое решение определи и месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

1.1. в общини с брой на секциите до 350 включително:

Председател – 1060 лева

Заместник-председател – 1010 лева

Секретар – 1010 лева

Член – 960 лева

1.2. в общини с брой на секциите от 351 до 1000 включително:

Председател – 1175 лева

Заместник-председател – 1115 лева

Секретар – 1115лева

Член – 1060 лева

1.3. в Столична община:

Председател – 1400 лева

Заместник-председател – 1330 лева

Секретар – 1330 лева

Член – 1270 лева

  1. Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 6 септември 2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв.
  2. Членовете на ОИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на ОИК са за сметка на републиканския бюджет.
  3. Възнагражденията на членовете на ОИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.
  4. За подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат може да се наемат специалисти – експерти и технически сътрудници, с месечно възнаграждение, както следва:

5.1. експерт към ОИК – 780 лв. месечно

5.2. технически сътрудник към ОИК – 560 лв. месечно

Броят на специалистите към ОИК се определя, както следва:

– ОИК по т. 1.1. – 1 експерт и до 2 технически сътрудници;

– ОИК по т. 1.2. – до 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

– ОИК по т. 1.3. – до 5 експерти и до 10 технически сътрудници.

С решение ОИК определя броя на експертите и техническите сътрудници, имената, функции и периода на подпомагане. Заверено копие от решението се изпраща на кмета на съответната община за сключване на граждански договор с определените лица.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната ОИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

  1. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК/ПСИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК/ПСИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК/ПСИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК към ОИК може да бъдат привлечени сътрудници с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. Броят на сътрудниците се определя с решение на ОИК, както следва:

– на всеки 100 секции по 1 сътрудник;

– при остатък над 50 секции – още 1 сътрудник.

  1. За времето по т. 2 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

 

сн.арх.“Самоков инфо“