Търг за кафето на Крайречната зона

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 18.05.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Обект „Панорамно кафе”/обект с идентификатор 65231.908.2.1 по кадастралната карта на гр. Самоков/, актуван с АОС № 15518/10.03.2017г., със ЗП 106,00 кв.м., с мембранна тента към него с площ 163,00 кв.м., находящо се в западната част на Крайречния парк в близост до р. Искър, в общ. имот № 65231.908.2

 Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 800,00 лв. без ДДС. Депозит за участие – 800,00 лв. Стъпка за наддаване – 80,00 лв. Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години.  Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 17.05.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 17.05.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 25.05.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 23.05.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков