Търгове за къщички в центъра на Самоков

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.11.2019 г. от  9,45  часа в Община Самоков в Заседателната зала на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение:

-търговски обект № 10/по строителна документация-група В, подобект В6/-площ 12,20 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония”/Ларгото/.

Предназначение на обекта: магазин за парфюмерия и козметика, детски играчки, дрехи, GSM и аксесоари, кинкалерия, бутикови облекла, художествени изделия

Начална месечна наемна цена за обекта –  93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2019 г., гише № 12 или гише № 13-„КАСА”.

Краен срок за подаване на тръжните документи – 15,30 часа на 28.11.2019 г.-гишета №№: 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще бъде проведен на 06.12.2019 г. от 9,45 часа, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 часа на 05.12.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков