ТУКА – ИМА, ТУКА –  НЯМА

Тези дни  Българската минно-геоложка камара цитира извадки от писмо на министъра на енергетиката, разпространено и в някои медии, в което се казва, че „понастоящем в района на гр.Трън няма находища с регистрирани запаси на уран“. Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара инж. Иван Андреев от своя страна заяви: „Достоверността на посочения факт и източникът на информация са гаранция за неговата истинност. С неговото оповестяване става пределно ясно, че една от многото манипулативни тези на противниците на проекта – Инициативен комитет „Сдружение Трън“ – е разбита окончателно.“

Тезата обаче нито е теза, нито пък  е на Сдружение „Трън“. Има  факти и документи:


1. „Държавен вестник”, бр. 39 от 7.IV.1994 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 МАРТ 1994 Г. ЗА ПОЕТАПНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Прекратява уранодобивната дейност в търговските дружества: „Редки метали“ ЕООД Бухово, „Тракия РМ“ ЕООД, с.Момино село, „Подземно строителство“ ЕООД Бухово, „Геостройкомплект“ ЕООД с.Калековец, „Георесурс“ ЕООД Симитли, „Балкан“ ЕООД с.Церово, „Злата“ ЕООД Трън, „Звезда“ ЕООД с.Елешница, „Георедмет“ ЕООД Бухово.

(3) Утвърждава график за началните и крайните срокове за техническа ликвидация на рудници и участъци от уранодобива съгласно приложението.

Приложение към чл. 1, ал. 3

График за началните и крайните срокове за техническа ликвидация на рудници и участъци от уранодобива:

Рудник „Злата“ ЕООД Трън, участък „Ямка“, край за техническа ликвидация – 31.ХII.1995 г.


2. Доклади от изследвания за съдържание на уран в находище Трън „Юг“ от Национален геоложки фонд на Министерството на енергетиката на Република България с номер XXII – 3376 827:

стр. 48 – 68: „Тези гама аномалии и минерализации трасират явно перспективни в ураново отношение структури, което се потвърждава от предишните изследвания, сондажи и минни работи в района.“

стр. 92 – 130: “ Рудопроявление “Злата“ – “Главна жила“,  „Урановото орудяване в дълбочина е привързано към главната кварц-сулфидна жила. Най-високите концентрации на уран са в залбандите  на жилата, а така също и в разломите, които я секат.“

„В пределите на „главна жила“ се наблюдават 8 уранови тела на дълбочина 120 до 150 м….“

стр. 98 – 138 Изводи и препоръки: 1. „Радиометрично и ураново орудяване „Злата“ се явява ПЕРСПЕКТИВНО и заслужава по-нататъшно изучаване в дълбочина…“

„….10 рудни тела с редово и богато ураново орудяване…“

Доклад  2 от 1993 г.

Страница предпоследна: “ Значими в рудоносно (златно, полиметално и ураново) отношение са тектонските възли на пресичане на основни нарушения (у-к “Ерул“) ….“

„УСТАНОВЕНИ СА РУДНИ И ПРОМИШЛЕНИ СЪДЪРЖАНИЯ НА ЗЛАТО, СРЕБРО, УРАН И ДР. ЕЛЕМЕНТИ“


3. Карта от Национален геоложки фонд на Министерството на енергетиката на Република България, към доклад с номер XXII – 3376 827, на която са нанесени и обозначени намерение гнезда с наличие на уран.


4. Протокол №303 на фирма ДИАЛ към 28.10.1994 г. за участък „Ямка“, мина „Злата“: „Резултатите от лабораторните анализи на водните проби показват, че дренажните води от щолна №92, щолна №90 и щолна „стара главна“ са с наднормени съдържания на радий. Носител на  замърсявания от радий е и р. Пръвна.“


5. Изпълнителна агенция по околна среда, годишен доклад за състоянието на околната среда в България, 1998 г.:

„За “Злата” ЕООД, пробите от отвала на щолната на мина “Злата” показват стойности на специфичната активност на естествените радионуклиди, надвишаващи до 8 пъти характерните за района. В дънната утайка на р. Пръвна на 1 км след щолната е измерена специфична активност по уран-238 – 210 Bq/kg, по радий-226 – 170 Bq/kg. Водата, изтичаща от щолната, е с повишена обща бета активност – до 3.310 Bq/l, което води до радиационно замърсяване на р. Пръвна – общата бета активност на 1 км след обекта е до 2 пъти над ПДК.”


6. Община Трън, задание за стратегически документ: плановото задание, т.3.5. „Полезни изкопаеми“ :“В общината се намират малки количества от злато, сребро, уран, барит и варовик.“


Длъжни сме да заявим, че това е опасна игра на Българската минно-геоложка камара, която излага на  риск както самото инвестиционно намерение, така и здравето и живота на много хора. Излага на опасност не само местното население, но и миньорите, които ще бъдат спуснати да работят там. Дали това е известно  на  семействата им, на майките и бащите на тези момчета? На техните съпруги и деца?  Защото уранът  не се намира  в коридорите и регистрите на министерствата, а е заровен в земята на Трънско. Оправдан ли ще бъде рискът от обещаните високи заплати?

Спекулирането с термина „находища с регистрирани запаси на уран“ отклонява вниманието на обществото от факта, че  в териториите, предвидени за открит рудодобив, има уран. С това изявление авторитетът и доверието към тази камара бяха напълно унищожени и се потвърдиха нашите опасения, че се прави опит да бъдем заблудени и излъгани. На кого да вярваме? На „Държавен вестник”, на Национален геофонд, на Държавен архив и Община Трън или на думите на инвеститора, скрити зад гърба на Българската минно-геоложка камара?

Пресцентър на Сдружение „Трън“, Културно-просветно дружество „Руй“