Терен за футболистите

На септемврийската си сесия съветниците от Самоков гласуваха положително докладна записка на администрацията и постъпило в Общината писмо от 14.08.2020 г. от Борислав Попов  – изпълнителен директор на Български Футболен Съюз, с искане за предоставяне за безвъзмездно ползване на организацията на общински имот –открит спортен терен с площ около 6 000 кв.м. за осигуряването на тренировъчен процес на отборите по футбол и за публично ползване. ОбС допълни с решението си приетата с Решение № 105/30.01.2020 г. „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.”, с имот за спортен терен с площ от 7 724 кв.м. в Самоков.