Съюз на слепите в Самоков с продължен договор

Съветниците взеха решение по докладна, свързана с искане, постъпило в Общинска администрация-Самоков от Божидар Спасов Миланов- председател на ТО- гр. Самоков към Съюза на слепите в България. Искането е за продължаване срока на действие на изтичащ на 21.04.2020 г. договор за безвъзмездно ползване на общ. помещение в сградата на Стария ОбС-Самоков.

ОбС упълномощи кмета на Самоков да сключи договор за отдаване под наем на общинско помещение с площ 14,60 кв.м.,  на ІІ ет. в сградата на Стария ОбС-Самоков със Сдружение „Съюз на слепите в България”, представлявано от Васил Трифонов Допапчиев. Договорът за наем да бъде за пет години, считани от датата на сключването му. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 0,50 лв./кв.м./мес. без ДДС/същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./. В договора ще бъдат включени клаузи, съгласно които наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинското помещение/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, телефон и др./ към съответните ведомства, при невъзможност – изчислени на база.