Съветниците подготвят сесията

 

От 21-ви януари започнаха заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет за подготовка на сесията. Тя ще се проведе на 31.01.2019г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината. Дневният ред е следният приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков, отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г., приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г., отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на Община Самоков за 2018г., приемане на годишен план за приватизация на Община Самоков за 2019г., приемане на бюджета на Община Самоков за 2019г., предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков, докладни записки на кмета на Община Самоков, изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 Вече заседаваха Постоянните комисии по Образование, култура, младежки дейности и спорт”, ТСУ, здравеопазване и социални дейности, правната комисия, комисията по европейски проекти, стопанска и туристическа политика, какта и комисията по бюджет и финанси.

Проведени са и срещи с шефовете на вторестепенните разпоредители на бюджета за новата година. Сред тях са Домът за стари хора – в Самоков и този в Ковачевци, Музея и ръководството на Цари Мали град, Домашен социален патронаж, общинските предприятия – лесничейство, болница, строителното предприятие, регионалнато депо за отпадъци, „Спортни имоти и прояви“ и др.