Студенти гостуваха на НП „Рила“

Студенти от Украйна, които се обучават по специалности в сферата на туризма и бизнес администрацията в Колеж по туризъм – Благоевград посетиха Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“ в Благоевград. Експерти от парковата дирекция изнесоха мултимедийна презентации за биологичното разнообразие и забележителностите, управлението на защитената територия и възможностите за развитие на устойчив туризъм в националния парк.

Дискутирана бе темата за управлението на природните компоненти, туризма и посетителите, както и дейностите на администрацията за управлението на парка по интерпретация и образование и работата с партньорите и местните общности. С най-голям интерес за студенти бе представените специализирани и тематични маршрути посветени на приоритетни видове от биоразнообразието в защитената територия, като балканска дива коза, глухар, рилска иглика, скален орел, смърчове и ели.