Сметки за чистотата в самоковско

На сесията се през декември съветниците одобриха докладна записка на кмета относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2019г.

 

ПЛАН-СМЕТКА 2019 ГОДИНА

 

А.Приходи от Такса БО и Наеми на земя и имущество

2019г.
1. Приходи от такса  битови отпадъци 2 200 000
2. Преходен остатък от предходната година  
3. Средства за сметка на участието на общините-партньори по проекта за изграждане на РЦУО 398 249
4. Дофинансиране на разходите по чл. 62 от ЗМДТ 354 593
5. Общ размер на приходите предназначени за извършване на дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ 2 952 842

 

Б.Разходи за сметка на приходите от такса БО и Наеми на земя и имущество

1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до РЦУО-Самоков 2019г.
1.1 Закупуване и ремонт на съдове за битови отпадъци
1.1.1 Кошчета за отпадъци 4 000
1.2 Проучване и проектиране на площадка за строителни отпадъци 4 000
1.3 Проучване и проектиране на площадка за земни маси 4 000
1.4 Сметосъбиране и сметоизвозване на БО по анализни цени по договор 916 000
1.5 Пролетно почистване по населени места и  разходи за кампания «Да почистим България за един ден»(за метериали-ръкавици,чували и др.консумативи) и Деня на Земята

 

    1000
                                                                         Общо по т.1 929 000
2.
2.1 Сепариране и  депониране на отпадъци , включително разделно събрани чисти биоразградими и замърсени растителни отпадъци 310 450
2.2 Отчисления по ЗУО-чл.60  х3.81 лв./тон 38 557
2.3 Отчисления по ЗУО-чл.64  х 57 лв./тон 576 840
2.4 Разходи за невъзстановим данък добавена стойност на разходите по т.1.5 162 000
                                                                          Общо по т.2 1 087 847
3.
3.1 Саниране, закриване и рекултивация на стари замърсявания и почистване на микросметища 100 000
3.2 Метене и миене на улици, зимно почистване на площади, алеи, парк.територии, училища и детски градини и гробищни паркове 410 000
3.3 Издръжка,фонд работна заплата и осигуровки на дейност „Чистота” 425 995
                                                                        Общо по т.3 935 995
Общ размер на разходите за дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ 2 952 842