Ски писти в Пирин трябва да се обезопасят

Концесионерът „Юлен“ АД ще трябва да ремонтира мост над река Бъндерица и да обезопаси ски писти в Пирин. Предписанията са на експертите от междуведомствена работна група от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, съобщиха от МОСВ.

 

Мостът е бил засегнат от обилните валени през есента на 2016 година, като е предизвикал задръстване и наводнение. Ще трябва да се подмени съществуваща скара от дървени трупи на моста, да се повдигне цялата конструкция чрез надграждане на съществуващите устои и укрепване на речното корито.

 

Комисия за определяне вида на ски пистите, която извършва и проверки за тяхната безопасност към Министерство на туризма, е дала препоръки от 18 май 2016 г. за обезопасяването на опасни участъци от две писти – „Чалин валог-2“ и „Балканиада“ в ски зоната с център Банско.

От РИОСВ – Благоевград са издадени 7 наказателни постановления на физически лица, всяко на стойност по 100 лв., за използване на забранени методи и средства при лов на птици във влажни зони.

За месец май от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1967 проверки на 1754 обекта.  За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 970 предписания. Съставени са 80 бр. акта, от които 7 бр. за неизпълнени предписания. Издадени са 57 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 56 843 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 23 бр. санкции – съобщават от Пресцентъра на МОСВ.