Ремонт на бившия родилен дом

Преди ремонта на бившия роделен дом бе отслужен водосвет за успеха на начинанието от Архиейския наместник отец Михаил. Той пожела безаварийна и спорна работа и успешно приключване. След проведена обществена поръчка, община Самоков подписа договор с фирма „К Л Билд” ЕООД, с представител Благой Методиев. Кметът Владимир Георгиев подчерта, че с този проект не само ще се подобри визията на сградата и пространството около нея, но ще има и значителни икономии на енергия за отопление.

В сградата в момента се помещават Общинското строително предприятие, Общинското лесничейство и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Главният инженер на фирмата, Цветан Михов благодари за доверието и пое ангажимента, че ще приключат обекта качествено и в срок. Кметът Георгиев и инж. Михов поставиха церемониално изолационно платно на стената до входа на сградата и бе даден старт на строително-ремонтната дейност.

Проектът предвижда цялостна подмяна на дограмата, поставяне на топлоизолация и ремонт на фасадата, ремонт на покрива, подмяна на бетоновите козирки и изграждане на нова козирка на входа, както и поставяне на настилка от тротоарни плочки.

Стойността на договора за ремонт е 114 хил. лв. Участието на общината е с 60% собствено финансиране. Ремонтните дейности трябва да приключат в срок от 3 месеца. По изискванията на проект „Красива България” за срока на договора ще бъдат наети безработни лица, които са преминали обучение за работници в строителството.