Разрешиха финансиране на проекта за Боровец

По докладна на кмета съветниците на сесията си през месец април съгласуваха представен проект за договор и техническо задание за проектиране. То е част от цялостния проект на нова централна част на Боровец в квартал 19.

Финансирането на разходите за изработване на Техническото задание и пъррви етап на проектиране на обществени сгради  – основна търговска сграда, спортна зала и музей, е предвидено в поименния списък на обектите за строетилество за 2019г. и средствата са от бюджета на общината – бе припомнено на сесията. Според догоговорените отношения Общината заплаща на изпълниетеля възнаграждание от 596 960лв. без ДДС или 716 352лв. с ДДС. Възнагражданието е разпределено съгласно ценово предложение на фирмата изпълнител.

Общата сума от 498 960лв. без ДДС е платима на няколко етапа, първото плащане от 15% или 74 844лв. в десетдневен срок от подписване на договора, второто плащане след представяне на приемно – предавателен протокол по дейности от първия етап.

Плащането по фаза две в размер на 98 000лв. и също ще стане поетапно при изработване на проекта.  На съветниците от администрацията се припомни също, че през месец април 2016г. започнаха дейности по организиране на международен архитектурен конкурс за идеен проект за централна градска част в Боровец в кв. 19. В края на месец януари 2018г. се проведе конкурсът с участието на 40 проекта от 17 държави. На първо място бе класиран проектът на архитектурно студио William Matthews Associates Ltd от Великобритания. Според Закона за устройство на територията при реализиране на плана, къщичките в Боровец ще се премахнат.