Процедури за продажба на имоти в Гуцал и Самоков

Съветниците на сесията си в четврътък взеха решение за отваряне на процедури за продажба на общински имоти. Единият от тях е в Гуцал, други два са в Самоков.

Парцелът в Гуцал е с площ от 370 кв.м., за него ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба при начална тръжна цена 6 290 лв., 17 лв./кв.м. без ДДС.

Другите имоти също ще бъдат обект на публичен търг с явно наддаване за продажба единият е с площ 232 кв.м., отреден за „обществено обслужване” в кв.397, при начална тръжна цена 16 590 лв./шестнадесет хиляди петстотин и деветдесет лева/-71,50 лв./кв.м. без ДДС., другият е с площ 154 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, отреден за „обществено обслужване”,  при начална тръжна цена 11 010 лв., 71,50 лв./кв.м.