Протестът за цената на водата поставя искания

Както писахме, в Самоков другия понеделник,16-ти декември, от 17.30 ч пред ВиК ще се състои протест. Повод е повишената цена на водата, но местни добавят и други проблеми, като честите аварии във водната мрежа, липсата на канализация в селата, липсата на пречиствателни станции.

Вече са известни и конкретните искания. 

1. Ревизия на повишението на цената на водата, с оглед драститчното поскъпване и малобройните инвестиции в сектора.
2. Отговор от експлоатационното дружество, относно формирането цената на водата (водоподаване, загуби, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им). Да се обясни методологията и компонентите участващи във формирането на крайната цена на водата.
3. Да бъде назначена постоянна комисия (работна група) от специалисти под контрола на общ. Самоков, която да следи и изисква от експлоатационното дружество да спазва стриктно ежегодно обявявани капиталови вложения за текущи и аварийни ремонти и изграждане на нови мрежи и съоръжения в сектора на ВиК и пречистване на водите на територита на общ. Самоков.
4. Отчет за качеството на подаваната вода и подобряване на същото с оглед на заниженото такова в последните две години (поддържане на ниско налягане заради амортизараните улични водопроводи, начини и средства, използвани за обезпаразитяване и утаявне на питейната вода).
5. Искане отчет за състоянието на водовземните съоръжения и довеждащите водопроводи, вкл. и за напорните резервоари на територията на общ. Самоков.
6. Искане за отчет за инвестирани капитали по отношение на ремонти и изграждане на нови ВиК мрежи. Искаме три годишен отчет от експлоатационното дружество за вложени капитали по аварийни и текущи ремонти, отстраняване на стратегически аварии и капиталови вложения по изграждане на нови мрежи за териториалната водопреносна и канализационна мрежа на територията на гр.Самоков и селата в Общината..
7. Предложения, мерки и отчет за бъдещи инвестиции за намаляване на загубите на вода в довеждащите водопроводи и градската водопроводна мрежа. Възстановяване в пълен капацитет на водовземанията от Бистрица и Пукната скала и проучване на други независими възможности, с цел намаляване на използваната вода, закупена от Софийска вода и независимо водоподаване за гр. Самоков и селата в общината.
8. Инвестиции (дружествени и участие с европейски средства) в жизнено важни проекти за общ.Самокв, като изграждане на канализация в селата около гр. Самоков (например едно от най-големите села с.Широки дол няма изградена и въведена в експлоатация канализационна система, респективно и пречиствателна станция, изграждане на пречиствателни станции за населени места по поречието на р.Искър и р.Палакария (напр. Искровете).

сн.арх.