Промени в бюджетния план за 2019г.

На априлската си сесия съветниците гласуваха докладна записка от кмета Владимир Георгиев, свързана с утвърждаване на промени в бюджета за 2019г.

Добавени бяха нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2019 г. както следва:

За„Ремонт на челен товарач „Палазани” се оптуска сумата от 6 982 лв. във функция 6 „Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, средствата се осигуряват от „Текущ ремонт” в същата дейност

За „Двуосно ремарке-самосвал” – 5 400 лв.  – също за депото, за сепариране.

За „Програмен продукт „Автоматизирана библиотека“, за Градския исторически музей – 840 лв.

Допълва плана по разхода за 2019 г. в дейност „домашен социален патронаж”, както следва:

„Материали” със сумата от 5 700 лв.,  „Вода, горива и енергия” със сумата от 7 900 лв., „Външни услуги” със сумата от 2 775 лв., „Текущ ремонт” със сумата от 3 350 лв., заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” със сумата от 24 961 лв.

За табела от ковано желязо за входа на Туристическата градина – 3 804лв.

Променя позиция 29 „Основен ремонт на тротоарни настилки” от Списъка за капиталови разходи за 2019 г. било 120 000 лв. става 294 193 лв.

************************

Съветниците приеха и че данъкът върху всички парични и предметни награди /над 30 лв./, отпускани от община Самоков, който е в размер на 10% от стойността на наградите, ще бъде за сметка на общинския бюджет.