Промени в бюджета

На сесията си съветниците приеха решения по докладни на администрацията. Шефът на Постоянната комисия по финанси Йордан Стоянов докладва предложенията на колегите си за промени в бюджета.

Във връзка с постъпила докладна записка от общинска администрация се отпускат пари за изграждане на ограда на помощно игрище на стадион Искър-гр.Самоков”. Сумата е 52 907 лв.

При изпълнение на ремонтно възстановителни работи на поливна инсталация и ел.захранване на помощно игрище на стадион „Искър”се установи, че е необходимо възстановяване на разрушена и липсваща ограда – поясниха от администрацията.

За изграждане на тръбен водосток за преминаване на улица в Боровец” се дават от бюджета 43 329 лв.

За реализирането на новоприетия регулационен план на к.к. Боровец е необходимо направата на тръбен водосток на дере за нова улица с о.т. 301 – о.т. 302 в к.к. Боровец. Средствата ще се осигурят от намаление на плана по позиция „Градоустройствен идеен проект за нова централна част кв.19/триъгълника/ в к.к. Боровец” с  96  236 лв., тъй като срокът за конкурса за този проект ще приключи през месец януари 2018 г. и парите ще бъдат заложени в бюджет 2018 г. – поясняват от Общината.

Местните овластени увеличиха плана за „Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в Боровец с 49 590 лв. Средствата ще се осигурят от намаление на позиция в списъка за капиталови разходи „Реконструкция и вертикална планировка център/фонтани/ Боровец в размер на 45 000 лв. и позиция „Изграждане на Байк парк Боричо” с 4 590 лв.

 За заплати в общинското строително предприятие се отпускат допълнително 21 600лв.

В докладната на администрацията се посочва: “Целогодишно в дейност „Озеленяване” работят 8 лица на постоянен трудов договор с планиран за 2017 г. фонд „Работна заплата“ 49 150 лв. Поради повишения обем на работа и постъпили множество искания от кметовете по села, свързани с  косенето и поддържане на зелените площи  от месец април са наети допълнително 5 работника, за които не е предвиден фонд работна заплата. Необходими са още 21 600 лв. за покриване на тяхната издръжка“.

Съветниците разрешиха на администрацията да увеличи и разхода за „Заплати”, с 28 590 лв. Искането на администрацията е мотивирано с пояснението, че целогодишно в дейност „Чистота” са заети 50 лица на постоянен трудов договор. От тях секретари в селата на осемчасов работен ден – 13 души, секретари и чистачи в селата на четиричасов работен ден – 23 души, чистачи в сградите  общинска собственост за сграда Община Самоков – 5 бр.на осемчасов работен ден, Обреден дом – 1 бр.на четиричасов работен ден, Общински пазар – 1 бр. на осемчасов работен ден, Спортна зала „Арена Самоков” – 4 бр. на осемчасов работен ден, „Поликлиника”  – 3 бр. на осемчасов работен ден. Утвърдените за 2017 г. разходи за фонд работна заплата и осигуровки са 295 840лв. ( в т.ч. клас за прослужено време  3 176,30 лв. месечно), става ясно, че до края на годината са нужни още 28 590лв. за фонд работна заплата и осигуровки.

Увеличиха се разходите и за външни услуги с 53 960 лв. Според обяснението на администрацията от месец август е  започнало наемането на договори на 3 лица  за охрана и контрол срещу  образуване  на нерегламентирани сметища на територията на Самоков, което налага да бъдат предвидени допълнително 3 960 лв. разходи за външни услуги.

Администрацията поиска също да се дават повече пари за чистота и бунищата около Самоков. Отпуснаха се 50 000 лв.