Промени в бюджета на декемврийската сесия

По докладна записка от кмета Владимир Георгиев съветниците гласуваха промени в бюджета на Общината.  Чрез тях бяха добавени нови позиции в Списъка за капиталови разходи в дейност 311 „Целодневни детски градини“, § 51 – 00 „Основен ремонт на ДМА“ за основен ремонт на санитарен възел и разливно помещение в ДГ „Пролет“ със сумата от 4 974 лв., за подмяна на настилка на тераси в ДГ „Звънче“ –  3 516 лв., за подмяна на дограма, остъкления и настилка на тераси в ДГ „Самоково“ и филиал в с. Говедарци“ – 5 843 лв., за дограма, врати и преградни стени в ДГ „Звънче“- основна сграда и филиал „Осми март“ – 6 761 лв. Средствата се осигуряват от § „Текущ ремонт“ в същата дейност.

Увеличен бе и планът по прихода в § 36 – 19 „Други неданъчни приходи“ със сумата от 1 460 000 лв. и намалява § 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ със същата сума, увеличен бе планът по прихода в § 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ в ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ със сумата от 35 000 лв. и плана по разхода в дейност 865 „Туризъм“, § 10-16 „Вода, горива, ел. енергия“ със същата сума, както и бе увеличен планът по разхода в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“. Допълнен бе списъкът за капиталови разходи за 2018 г. – позиция „Закупуване на УПИ-парцел I за „Ветеринарна лечебница“ в кв.48 по плана на с. Горни Окол“ , § 54 – 00„Придобиване на земя“ със сумата от 13 190 лв. и § 10-15 „Материали“ със сумата от 720 лв.