Промени в бюджета за 2020г.

На сесията си през декември съветниците приеха решение за вътрешнокомпенсирани промени в бюджета за 2020г.

Добавиха нови позиции в Списъка за капиталови разходи за 2020 г. за „Компютър-кметство село Ковачевци” за 821 лв.

Добавена бе и позиция „Физкултурен салон към ОУ „Кирил и Методий”  – строителен надзор със сумата от 2 854 лв. Средствата се осигуряват от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие”,  § 10 – 20 „Разходи за външни услуги”.

Промениха и част от списъка за капиталови разходи за 2020 година: позиция „Изграждане на паркинг при бл.33, кв. Самоково било 45 000 лв. става 32 113 лв.

Позиция „Изграждане на паркинг при бл.40, кв.Самоково било 39 000 лв. става 59 578 лв.

Позиция „Изграждане на паркинг при бл.1, кв.Възраждане било 35 500 лв. става 27 809 лв.

Промениха и плана по прихода – предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз” със сумата от 344 321 лв. със знак (-), „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз” със сумата от 344 321 лв. със знак (+)