Промениха условия за наем и продажба на общинските жилища

На сесията през май месец по докладна на кмета съветниците приеха изменения и допълнения в Наредбата за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Самоков.

Досега чл.16 гласеше: (4) /изм. с Решение №1756/24.03.2011 г./ Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем за три (3) години, в който се определят: обекта, страните, редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.

Чл.25 – (4) /изм. с Решение №1756/24.03.2011 г./ Реш.556/22.11.12г/ При изтичане срокът на настаняване, наемното правоотношение може да бъде продължено с анекси за срок до 7 (седем) години, съгласно Закона за общинската собственост, след решение на комисията по чл.10, ал.1, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

След промени чл.16 стававъз основа на настанителната заповед се сключва договор за наем.  В договора се определят редът за предаването и приемането на жилището, правата и задълженията на страните, наемната цена, условията за индексация на наемната цена, срокът на действие, хипотезите за прекратяване на договора и други условия по наемното правоотношение. Договорът за наем се сключва за срок от шест месеца. В случай, че наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора и не съществува друга пречка, по предложение на комисията по чл. 10, ал.1, наемното правоотношение може да бъде продължено с допълнителни споразумения към договора последователно за срок от две, пет и десет години. В случай, че наемателят изпълнява добросъвестно задълженията си по договора по ал. 4, след изтичане срока на същия, по предложение на комисията по чл. 10, ал.1, се сключва нов договор за наем за срок до десет години. Алинея 4 от чл.25 отпадна,  алинея 5 от чл.25, става алинея 4.

По време на предишни сесии бяха взети доста решения за продажба на общински жилища. През декември месец миналата година Общински съвет разреши общинско жилище – апартамент, в Самоков, ул.”Софийско шосе” да бъде продадено на Николай Илиев при продажна цена в размер на 9 415.00 лв., съгласно изготвената пазарна оценка.  Относно закупуване на общинско жилище, във връзка с постъпило заявление от Диана Георгиева Иванова, ОбС  разреши общинско жилище на  ул.”Асен Карастоянов” да бъде продадено на Диана  Иванова при продажна цена в размер на 7000 лв.

 Във връзка с постъпило заявление от Валентин Методиев Димитров Общински съвет разреши общинско жилище в Самоков, ул.”Асен Карастоянов” да бъде продадено на Валентин Димитров при продажна цена в размер на 5 000 лв.