Промениха Закона за местни данъци и такси

В Държавен вестник, бр. 14/17.02.2021 г. са обнародвани две важни промени в Закона за местните данъци и такси свързани с общинските дейности.
Изменя се чл. 22 от ЗМДТ, който касае данъка върху недвижимите имоти. Съгласно промяната, която влиза в сила от 20 април 2019 г., Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Промени са направени и в срока за влизане в сила на новите основи на такса „Битови отпадъци“ (ТБО). Поради продължаващата извънредната епидемична обстановка, предвиденото Национално преброяване на населението беше отложено.
Поради тази причина новите основи за определяне размера на ТБО ще се прилагат от началото на втората година след публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
В този период местните власти ще имат задължението да се подготвят за ефективно прилагане на новия ред за определяне на ТБО. В тази връзка през близките месеци се очаква да излезе нова Наредба на МС за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, включени в ТБО и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите по ЗМДТ.
По-ранното издаване на подзаконовия акт ще даде достатъчно време на общините за набиране на изходната информация и за проиграване на конкретни модели за определяне размера на ТБО.
Пресцентър на НСОРБ