Проекти по „Красива България“

Община Самоков внесе два проекта, с които ще кандидатства за финансиране по „Красива България” за 2018 г.

Община Самоков подготви и кандидаства за два проекта по различни мерки в програмата. Първият проект е за ремонт на Младежкия дом. Дейностите, заложени в разработката включват ремонт на стени и тавани и боядисване. В централното предверие и администрацията към него, стълбището в залата и други помещение ще се подменят настилките с плочи от гранитогрес. Специална настилка ще бъде направена в залата за представления и на сцената, където ще бъде поставена акустична настилка, а стълбите ще бъдат оформени с декоративни профили. Предвижда се още и подмяна на вентилационната система и на осветителните тела. Ще се ремонтират и залите, където в момента се ползват за репетиции на групи, за тенис на маса и др. дейности. По този начин Младежки дом Самоков ще се превърне в привлекателно място за събития и дейности за младите хора, както и за реализиране на различни артистични програми. Проектът е на стойност 249 413 лв., като „Красива България” осигурява 40% от тях.

Вторият проект е за изграждане на интерактивна детска площадка в ОДЗ „Самоково”. Проектът е на стойност 92 862 лв., от които общината ще осигури собствени средства в размер на 55 717 лв. Проектът обхваща благоустройствени дейности и оформяне на целия двор на детското заведение, както и изграждане на площадка, където чрез ролеви игри и демонстрации децата ще се обучават за правилата на движение и безопасност. Допуснатите проектни предложения ще се оценяват по задаени от програмата критерии. След оценяване и класиране на проектните предложения и след приемане от Министерски съвет на Националния план за действие по заетостта през 2018 г., ще бъдат предложени на Управителния съвет на за одобряване за финансиране и реализация.