Проекти и дейност на Местната инициативна група

Местната инициативна група в Самоков проведе редовно годишно Общо събрание.
На събранието бе представен отчет за дейността на МИГ-а през изминалата година, финансов отчет и бяха определени приоритетите за оценяване на проекти по различни мерки. 


През изминалата година основната дейност на Сдружението бе насочена към изпълнението на приетата в края на 2017 г. Стратегия. При изпълнението са приемани проекти по отворените мерки на Програма за развитие на селските райони. По мярката за „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са приети и одобрени всички 5 проекта. По тази мярка имаше възможност да кандидатстват Общината и обществени структури.

По настояване на кмета Георгиев, Общината не е подготвяла и подавала проекти, за да се даде възможност да кандидатсват селата – уточниха от общинска администрация. Всички внесени и одобрени проекти по тази мярка са за читалищата по селата. 

По мярката за „Преработка/маркетинг на селскостопанска продукция” са внесени само два проекта, които са одобрени. Предвидените в стратегията средства по тази мярка не са усвоени на 100% и ще бъде обявен още един прием.

7 проекта са внесени по мярката за инвестиции в земеделските стопанства. Всички кандидатстват за максималната сума и няма да бъде възможно всички да бъдат одобрени.

По тази причина Общото събрание определи и приоритети, извън критериите за оценка, за да може да се направи класирането на проектите.

Допълнителни точки ще се присъждат за биологични производство, зеленчукопроизводство, млад фермер и нови работни места. По мярката за преработка на земеделски продукти при новия прием ще се получават допълнителни точки за биологични продукти, за минимум 65% от използваната суровина да бъде собствена, предприятието да е класифицирано като „микро” и брой разкрити работни места.

Най-голям интерес има към мярката 6.4 – друг вид бизнес. По тази мярка предстои обявяването на прием на проекти. Общото събрание гласува промяна в процента финансиране на един проект по тази мярка, като го намали от 75 на 50%, за да могат повече фирми да се възползват от средствата. Общия размер на средствата по тази програма са 510 хил .лв., максимална стойност на проект – 390 хил. лв. Приоритетите в тази мярка за нови работни места, производствена дейност и опит на кандидата в сектора, за който кандидатства. Приоритетите по мярка за инвестиции в технологията за лесовъдство и преработка на дървесина са работни места и иновативност.
Очаква се отварянето на мерки по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Вече има готовност за кандидатстване по две от мерките – по-добра грижа за хора с увреждания и подобряване на равния достъп до образование.