Проекти за градини и школа започват

Със среща в Самоков приключи информационната кампания на ОИЦ-СОФИЯ 

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Самоков, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Участие в събитието взеха представители на образователни и културни институции, обучителни организации, общината, бизнеса.

Най-голям интерес имаше към отворената в момента процедура „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР), както и към операциите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, по които кандидати ще са детски градини и училища.

В рамките на срещата беше представено как става електронното кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение на стурктурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). На присъстващите бяха представени и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2017 г. по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Със събитието в Самоков приключи информационната кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област за представяне на актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по европейските програми.

Кампанията започна на 6 октомври в Драгоман. На организираните информационни срещи участие взеха близо 300 представители на местната администрация, училища, детски градини, читалища, бизнес, медии, граждани. Експертите от ОИЦ-София ги запознаха с възможностите за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, популяризираха подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), отговаряха на множество въпроси и насърчаваха участниците да разписват качествени проектни продължения.