Проектират нов общински дълг от 4 642 680 лева, искат да купят поделенията

На 23 юли /четвъртък/ от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков.
Предназначение на дълга – придобиване на имоти – частна държавна собственост, представляващи терени на бившо поделение (казармен район) по пътя Самоков – Боровец. Дългът би бил в лева, дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем, при начин на обезпечаване – залог върху сметката на Община Самоков, по която постъпват собствените приходи на Община Самоков по чл. 45, ал. 1, т. 1 от  Закона за публичните финанси. Срок за погасяване на кредита – до 120 месеца; лихва до 3,5%, начин на погасяване:

– на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.

– на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Допълнителна информация за изпълнението на проекта са на разположение на заинтересованите лица в Община Самоков, четвърти етаж – дирекция „ХДЕТТОС”, тел. 0722/ 66951- Бранимира Бодурова- директор.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obsh_sam@mail.bg, както и деловодството на общината, гр. Самоков, ул. „Македония” 34.