Продължиха договорите за наем на Туристическото дружество и на ПСС – Боровец

На сесията си през май месец съветниците взеха решение по докладна на кмета и постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иванка Стефанова-председател на Сдружение „Туристическо дружество Рилски турист”-Самоков, с искане за продължаване на срока на действие на изтеклия на 01.11.2019 г. договор за наемане на общински помещения. На основание решението ще се сключи договор за отдаване под наем на общински помещения с площ 60,00 кв.м., находящи се на ІІ ет. в общинска сграда в Самоков с „Туристическо дружество Рилски турист”, представлявано от Иванка Василева Стефанова-председател и Любомир Божидаров Япраков-зам.- председател. Договорът за наем ще бъде за 5/пет/ години, считани от датата на подписването му. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена в размер на 50 ст. /кв.м./същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./ и се задължава да заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинските помещения/в т.ч. разходите за ел. енергия, вода, телефон и др./ към съответните ведомства.

Продължен ще бъде и договорът за наем с ПСС от 10.09.2014 г. за безвъзмездно управление на общинско помещение с площ 15,00 кв.м., находящо се на IIІ етаж в сградата на Стария Общински съвет-Самоков с ползвател по договора Отряд „Планинска спасителна служба към БЧК-к.к. Боровец”, представляван от Петър Иванов Терзийски. Общинското помещение ще се използва от организацията за офис, необходим за осъществяване на дейността й. Договорът за безвъзмездно управление ще бъде със срок на действие 5 години. Както е известно, ПСС е част от БЧК. Създадена е през 1933г. от членове на Българския алпийски клуб. Първият създаден отряд към ПСС след Втората световна война е отрядът към ПСС – Самоков  – 1948г.