Прессъобщение от Георги Хаджийски – кмет на село Драгушиново

Във връзка с предоставената информация от кмета на Община Самоков г-н Владимир Георгиев на проведената сесия на Общински съвет – Самоков на 21. 12. 2017 г., относно направено предложение от Министерския съвет на Република България и Министерството на околната среда и водите, да бъдат докарвани в новото Самоковско регионално депо за отпадъци и боклуци от Община Дупница в рамките на онези 10% от капацитета, с които се разпорежда държавата,

БИХ ИСКАЛ ДА ЗАЯВЯ СВОЕТО АБСОЛЮТНО НЕСЪГЛАСИЕ!

Изключително тревожното състояние на сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на отпадъците в Община Самоков, което е видно от затрупаните с боклуци нерегламентирани сметища, заемащи огромни площи от землищата на г. Самоков и с. Драгушиново около околовръстното шосе на Самоков, както и неясното техническо състояние на самото регионално депо за отпадъци, построено против волята на гражданите на Самоков и изискванията на спазването на елементарните природни закони, което е допълнително усложнено след поройните дъждове през м. юли 2017 г., са нагледно доказателство за непредвидимите екологични последици за Самоков и региона, които биха настъпили вследствие на обременяването на ландшафта на Самоковско с допълнителни и напълно излишни отпадъци.

Призовавам Кмета на Община Самоков да използва всички възможности на действащото българско законодателство да не бъде допуснато превръщането на община Самоков в национален център за събиране на боклуци, като за целта се опре и на експертния капацитет на общинската администрация!

Георги Хаджийски, кмет на кметство с. Драгушиново