Прекратиха съсобственост чрез продажба в землища на Горни окол и „Татарски брод“

На сесията си през месец октомври съветниците взеха решения за прекратяване на съсобственост. Едно от тях касае имот в местността „Калковско манастирче“, землище с.Горни Окол,  по повод постъпило заявление 08.07.2020г. от Петър Филипов.

Общински съвет одобри изготвената пазарна оценка в размер на 788 лв. без ДДС или 22,51 лв./кв.м. за 35/735 ид.ч. от поземлен имот  с площ от 735 кв.м. съгласно одобрен кадастрален план на м.”Калковско манастирче”, землище с.Горни Окол.

Общински съвет-Самоков даде съгласие за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 35/735 ид.ч. от имота – общинска собственост  на съсобственика Филипов при цена 788 лв. или 22,51 лв./кв.м.

Друга съсобственост бе прекратена с решение по заявление от Васил Димов.  Става дума за прекратяване на съсобственост м.“Татарски брод“, землище на с.Широки дол, по повод постъпило заявление 12.08.2020г. от Васил Димитров Димов.

Общински съвет одобри изготвената пазарна оценка в размер на 9 328 лв. без ДДС или 20,50 лв./кв.м. за 455/1205 ид.ч. от ПИ с площ 1 205 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сградав м.”Татарски брод”.

Общински съвет даде съгласие за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 455/1205 ид.ч. от имота – общинска собственост на съсобственика Васил  Димов при цена 9328 лв. без ДДС  или 20,50 лв./кв.м.