Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Общината за 2017 година

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  С А М О К О В

П О К А Н А

 Уважаеми съграждани, 

През месец септември 2018 г. предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година. Това става след обществено обсъждане с местната общност, за да могат да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година преди обсъждането му в общинския съвет.

На интернет- страницата на Община Самоков са публикувани материалите за обсъждането. Мнения, предложения и становища изпращайте на електронна поща: samokov@samokov.bg или в деловодството на oбщината.

Обществено обсъждане на годишния отчет на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Самоков за 2017 година

 Дата Час Място
30.07.2018 г. 17.00 Зала 315,Общинска администрация, гр. Самоков, ул. „Македония” 34 Среща с граждани, представители на неправителствени организации, представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса, кметове на кметства и кметски наместници.

 

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

И СМЕТНА ПАЛАТА

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

 

За касовото изпълнение на:

 • Бюджета;
 • Сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на

          Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”;

 • Сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на         

          Кохезионния и Структурните фондове към Национален фонд;

 • Други средства от европейския съюз;
 • Други международни програми;
 • Сметки за чужди средства

 на община Самоков за ІV – то тримесечие на 2017 година

 

Уточненият план по бюджета на община Самоков към 31.12.2017 г. е в размер на 38 130 598 лв. Изпълнението на приходите  възлиза на 32 079 722 лв., съответно на разходите 31 079 722 лв. Наличността по бюджетната сметка на общината към 31.12.2017 г. е в размер на 10 889 329 лв., от които 9 850 000 лв. депозит, 1 033 648 лв. в бюджетната сметка и касовата наличност 5 681 лв.

         I.Изпълнението на бюджета по приходната част е 84,37 % от плановите показатели .

1.1 Като приход в държавните дейности  са получени  14 894 751 лв., т.е. 91.73 %  изпълнение  на плановите показатели, от които:

 1. Приходи и доходи от собственост                                  38 179 лв.
 2. Общински такси  1 270 лв. 
 3. Други приходи                                                               7 486 лв.
 4. Помощи и дарения от страната                                  3 453 лв.
 5. Помощи и дарения от международни организации                                                              3 864 лв.
 6. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и Централния бюджет     14 507 955 лв.

– обща субсидия                                                                                     13 973 474 лв.       

       – получени от общини целеви трансфери от ЦБ                                   260 880 лв.                                                         

       – целеви трансфери /субсидии, превоз ученици и компенсации за превози/       273 601 лв.

 1. Трансфери между бюджети нето:                                                                             605 761 лв.

     – трансфери между бюджети/получени  трансфери/                         369 846 лв.

      – трансфери от МТСП / за  програми  временна заетост/                  235 915 лв.

 1. Трансфери между бюджети и СЕС:                                                                                            – 3 407 лв.
 2.   9. Временни безлихвени заеми                                                                                                         1 453 лв.

 

 1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС                                      – 26 955 лв.

            1.2 Изпълнението на прихода в местните дейности  е в размер на 17 184 971 лв. т.е. 78,49  % изпълнение на плана, от които:

 1.   Имуществени данъци                                                                                       4 593 797 лв.     128,32 %
 2. Неданъчни приходи:

Приходи.и доходи от собственост                                                                4 313 227 лв.      87,94 %

       – Общински такси                                                                                               3 193 818 лв.    114,34%

Глоби, санкции и наказателни лихви                                                                 415 039 лв.    197,64%

Други приходи                                                                                                         26 648 лв.   126,03%

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                                            – 889 335 лв.      94,31%

в т.ч.

– внесен ДДС                                                                      – 750 033 лв.  94,62 %

           – внесен данък в/у приходите от стоп.дейност           – 131 764 лв.   93,32 %

           – внесении др.данъци, такси и вноски в/у продажби       – 7 538 лв.    82,84 %

Постъпления от продажба на нефинансови активи                                                1 258 693 лв.     83,36 %  

Приходи от концесии                                                                                                 62 761 лв.    

 1. Трансфери от ЦБ за местни дейности                                  2 028 994 лв.

в т.ч.

      – обща изравнителна субсидия                                                          1 212 800  лв.

     –  субсидия за целеви капиталови разходи                                           816 194  лв.

 1. Дарения от страната                                                                                                   3 980 634 лв.
 2. Капиталови помощи и дарения – НДЕФ           40 000 лв.
 3. Трансфери между бюджети                                                   169 599 лв.

    – трансфери между бюджети/получени  трансфери/              241 732 лв.

     – трансфери между бюджети/предоставени трансфери/     -72 133 лв.        

 1.   Трансфери между бюджети  и сметки за средства от Европейския съюз:              –  25 608 лв.
 2. Трансфери от за държавни предприятия:                                                                  2 246 801 лв.
 3. Предоставена временна финансова помощ                             8 940 лв.

       В т. ч.

        Предоставена вр.финансова помощ Мальовица ЕООД                    – 6 498 лв.

Предоставени средства на СНЦ Реформа и развитие                 – 22 497 лв

       Възстановени средства от СНЦ Реформа и развитие                    22 497 лв.

       Възстановена сума от „Мальовица” ООД                                          5 438 лв.

        Възстановена суми от  „ВиК Чамкория”                                         10 000 лв.         

 1. Заеми от банки и други лица в страната                                                                        193 909 лв.  

      В т. ч.

        – Усвояване по дългосрочен заем                                                          712 650 лв.

       – Погашения по дългосрочни заеми  от други лица в страната      – 352 077 лв.

      – погашения по дългосрочни заеми от банки в страната                 – 166 664 лв.

 1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от

Европейския съюз                                                                                                                        -527 611 лв.

 1. Събрани средства и извършени плащания от за общински бюджети ДСП          – 1 000 лв.
 2. Друго финансиране предоставени временни депозити на др. организации(отчисл.) – 586 526 лв.

            ІІ. Изпълнението на бюджета по разходната част към 31.12.2017 г. е в размер на 32 079 722 лв.,  т.е.  84,13 % от годишния план.

 1.         В делегираните от държавата дейности разхода е 14 894 751 лв., или 91,73 % от плановите показатели

в т.ч. по функции:

1.1. Общи държавни служби                                    1 312 321 лв.     97,86 %

1.2. Отбрана и сигурност                                             365 040 лв.     85,53 %

1.3. Образование                                                       10 624 982 лв.    95,67 %

1.4. Здравеопазване                                                       338 367  лв.    68,10 %

1.5. Соц.осигуряване и грижи                                   1 486 117 лв.     89,09 %

1.7. Поч.дело,култура и спорт                                      583 087 лв.    95,32 %

1.8. Икономически дейности и услуги                           46 104 лв.     100 %

1.9 Капиталови разходи                                                 138 733 лв.    23,74 %

 1. Разхода  в  местните  дейности  е  в  размер  на  16 019 122 лв.,  т.е.  изпълнението  е 78,36 %  от плановите показатели:

в т.ч. по функции:

2.1. Общи държавни служби                                           823 105 лв.     78,01 %

2.2. Отбрана и сигурност                                                216 488 лв.     71,04 %

2.3. Образование                                                              911 736 лв.    93,10 %

2.4. Здравеопазване                                                          107 946 лв.    88,92 %

2.5. Соц.осигуряване и грижи                                         418 514 лв.    92,65 %

2.6. Жил.стр-во, БКС и опазв.околна среда                4 989 487 лв.   85,01 %

2.7. Култура и спорт                                                      1 278 280 лв.   79,33 %

2.8. Икономически дейности и услуги                        1 738 400 лв.   80,66 %

2.9. Разходи некласифицирани в други дейности          88 626 лв.     93,12 %

2.10. Капиталови разходи                                             5 446 540 лв.    70,00 %

 1.    Разходът в дофинансирането на делегирана държавна дейност е  1 165 849 лв., т.е. изпълнението е 80,42 % от плановите показатели,

в т.ч. по функции:

– Общи държавни служби                                                  722 464 лв.    78,20 %

– Образование                                                                        71 140 лв.    99,94 %

– Соц.осигуряване и грижи                                                     4 608 лв.    96,71 %

– Капиталови разходи                                                         367 637 лв.    81,72 %

 

         IІІ. Капиталови разходи.

Изпълнението на плана за капиталови разходи по бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на  5 952 910 лв. или 67,54 % от годишния план.

в т.ч.

Основен ремонт на ДМА                                 540 365 лв.        40,93 %

Придобиване на ДМА                                  5 204 061 лв.       72,47 %

Придобиване на НМА                                     154 978 лв.       60,70 %

Придобиване на  земя                                        31 400 лв.       89,71 %

 

      ІV. Сметки за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”.

В отчета за СЕС-3-РА  са отразени приходите и разходите по проекти:

 

 • ДФ „Земеделие”, схема „Училищен плод”

 

Получен трансфер § 62 – 01              1 033лв

Получен трансфер § 63 – 01              7 234 лв.

Врем.безлихвен заем § 76 – 00        -1 453лв.

Разходи:                                              6 814 лв.

 

 • ДФ „Земеделие”, схема „Подготвителна дейност на МИГ под мярка 1”

 

Получен трансфер § 63 – 01                50 938 лв

Получен трансфер § 62 – 01                 5 147 лв.

Врем.безлихвен заем § 76 – 00         – 56 085 лв

 

 • ДФ „Земеделие”, схема „Подготвителна дейност по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегия за ВМРО и създаване на МИРГ Самоков”

 

 

Врем.безлихвен заем § 76 – 00            53 903 лв.

 Разходи:                                                53 903 лв.

 1.   Сметки за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и сметки за чужди средства.

 

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфично знания,умения и компетентности”

 

Получен трансфер            § 62 – 01           2 374 лв.

Получен трансфер            § 63 – 01       291 752 лв.

Събр. ср и изв. плащания § 88 – 03        27 025 лв.

Разходи:                                                   321 151 лв.

 

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, проект „Нов шанс за успех”

 

Получен трансфер             § 63 – 01             186 536 лв.

Събр. ср и изв. плащания § 88 – 03                    – 70 лв.

Разходи:                                                          186 466 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Нов път за нови таланти в преподаването”

 

Получен трансфер      § 63 – 01             3 420 лв.

Разходи:                                                   3 420 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Помощ в домашна среда”

 

Прех. остатък                                              1 168 лв.

Получен трансфер § 62 – 01                         217 лв.

Получен трансфер § 63 – 01                  205 477 лв.

Врем.безлихвен заем:                             454 324 лв.

Разходи:                                                   661 186 лв.

 

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Подобряване на административен капацитет”

 

Получен трансфер § 63 – 01                       15 802 лв.

Врем.безлихвен заем:                                      980 лв.

Разходи                                                           9 020 лв.

Банка                                                               7 762 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2017”

 

Получен трансфер § 62 – 01                             62 лв.

Получен трансфер § 63 – 01                      68 507 лв.

Врем.безлихвен заем:                                – 1 009 лв.

Разходи:                                                       49 160 лв.

Банка                                                            18 400 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Корпус за социални услуги”

 

Преходен остатък § 95 – 01                      48 809 лв.

Получен трансфер § 63 – 01                     68 975 лв.

Врем.безлихвен заем:                                82 442 лв.

Разходи:                                                    129 026 лв.

Банка                                                           71 200 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Обуч.заетост за младите хора”

 

Получен трансфер § 62 – 01                             24 лв.

Получен трансфер § 63 – 01                      14 953 лв.

Врем.безлихвен заем:                                   4 876 лв.

Разходи:                                                       19 853 лв.

 

 • ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Нова възможност за младежка заетост”

 

Врем.безлихвен заем:                                   5 302 лв.

Разходи:                                                         5 302 лв.

 

 • ОП „Региони в растеж”, проект „Енергоефективни сгради” –д-р 0167-с01

 

Получен трансфер § 63 – 01                      404 999 лв.

Безлихвен заем :                                              1 125 лв.

Разходи:                                                        314 034 лв.

Банка                                                               92 090 лв.

 

 • ОП „Региони в растеж”, проект „Енергоефективни сгради” –д-р 0107-с01

 

Получен трансфер § 63 – 01 :                        579 118 лв.

Врем.безлихвен заем:                                            284 лв.

Разходи                                                            439 594 лв.

Банка                                                                139 808 лв.

 

 • ОП „Региони в растеж”, проект „Енергоефективни сгради” –д-р 099-с01

 

Получен трансфер § 62 – 01 :                          20 160 лв.

Врем.безлихвен заем                                      – 20 160 лв.

 

 • ОП „Региони в растеж”, проект „Енергоефективни сгради” –д-р 0103-с01

 

Получен трансфер § 63 – 01 :                        496 995 лв.

Врем.безлихвен заем                                          1 629 лв.

Разходи                                                             374 013 лв.

Банка                                                                124 611 лв.

 

 1. V. Банкови наличности            
 2. Наличността в бюджетната сметка към 31.12.2017г. е в размер на 1 033 648 лв.,
 3. Към 31.12.2017 г. община Самоков има депозит в размер на 10 872 000 лв.

в т.ч.     9 850 000 лв. от бюджетната сметка

1 022 000 лв. от набирателната сметка

 1. Наличните средства по набирателната сметка за депозити и гаранции към 31.12.2017 г. са в размер на  1 107 540 лв.
 2. Наличността по сметката за средства от Европейския съюз, предоставени от Национален фонд и ДФ „Земеделие” е в размер на 453 871 лв.

 

VІ. Общински дълг – Община Самоков към 31.12.2017 г. има:

За 2017 г. община Самоков има задължения по:

 • Договор за кредит № 179/07.07.2016 г. с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за отпускане на инвестиционен кредит в размер на 1 760 386 лв. за финансиране на проект „Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управление на улично осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община Самоков”. Кредита е дългосрочен със срок на погасяване до 20.11.2021 г. За 2017 г. извършените погашения по главница са в размер на 352 077 лв. и разходи за лихви 67 496 лв. Остатъчния размер по  кредита към 31.12.2017 г. е в размер на  1 378 969 лв.
 • Договор за банков кредит № 114/11.08.2016 г. с „УниКредит Булбанк” АД за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона – гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност”. Кредита е в размер на 2 000 000 лв., дългосрочен със срок на погасяване до 11.08.2021 г. Към 31.12.2017 г. по кредита са усвоени средства в размер на 1 929 698 лв., извършените плащания по главницата са в размер на 166 664 лв. и разходи за лихви 21 130 лв. Остатъчния размер на кредита е 1 763 034 лв.

Към 31.12.2017 г. в РОД към Министерство на финансите община Самоков има регистриран дълг в             размер на 3 142 003 лв.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОД за предоставяне на информация за дълга на контролираните от общините лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление” Ви уведомяваме, че „МБАЛ – Самоков” ЕООД няма поет дълг към 31.12.2017 г.

 

.

 

           VІІ. Просрочени задължения – Към 31.12.2017 г. община Самоков няма просрочени задължения.

 

           VІІІ. Обяснение относно разликите в контролните позиции между информацията, подадена от   дирекция „Държавно съкровище” на Министерство на финансите и данните в отчетна група „Бюджет”:

Разликата в § 61 – 00 се състои от получени от общини трансфери:

Получени трансфери от общини в § 61 – 01

От община Ихтиман     175 300 лв.

От община Долна баня   30 922 лв.

 

 

 

 

 

           ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Самоков