Подписан бе договор в сектор „Рибарство и аквакултури“

Вчера кметът Владимир Георгиев, като председател на УС на МИРГ  –Самоков подписа договор с Любомир Божков – управител на бенефициента „ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013 ООД
Договорът е за финансиране на проект по Процедура № BG14MFOP001-4.056МИРГ Самоков – Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“ от Стратегията но МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.
Проектът е на стойност 150 хил. лв., като 50% от стойността му се финансира по програмата.
С изпълнението на проектното предложение и инвестиционните дейности ще спомогне за създаването на допълнителна заетост и насърчаване на предприемаческия дух на местните жители – съобщиха от Общината.
Дейностите по проектното предложение са свързани с развитие на стопански дейности /услуги, в които се предлагат продукти от сектор „Рибарство и аквакултури“.
Чрез закупуване на оборудване ще се модернизира и подобри дейността на предприятието – опонестиха от Общината.
Със закупуването на фотоволтаична система ще се постигне енергийна ефективност, спестяване на разходи за електроенергия.
 Изпълнителен директор на МИРГ – Самоков е Йоана Спасова.