Подновиха договорите на джипитата

По докладна на кмета и с решение на съветниците в края на декември подновиха договорите за ваем на кабинети в поликлиниката на джипитата. В общинска администрация са постъпили 39 молби и заявления от лекари, ползващи под наем лекарски кабинети в поликлиниката. Досегашните договори изтичат на 01.01.2019г. Наемателите ще заплащат месечна наемна цена в размер на 3,00/три/ лв.без ДДС/кв.м., както и „такса поддръжка”/разходи за санитар, охрана, асансьор и др. подобни/ в размер на 1,00/един/ лв. без ДДС/кв.м. на месец./посочените цени произтичат от решение на ОбС-Самоков № 758/28.04.2005 г., и са досегашните цени, който заплащат лекарите по договорите за наем. Договорите са за пет години, считано от догодина.