Подкрепа за деца с увреждания в нов Цетър за социални услуги

Отскоро в Самоков е създаден Корпус за социални услуги за деца от социално-уязвими семейства. Той е в помощ за децата, но и за родителите. За участниците в дейностите има на разположение бусче, за да се осигури мобилност и по-голяма ефективност. Корпусът е в сграда, намираща се в двора на училище „Петър Берон“. Възрастовата граница е от нула до седем години. Ползвателите получават услугите, без18518552_1601774883187297_710971576_n да заплащат.

Една от основните дейности е свързана с ранната интервенция на уврежданията. Ръководител на центъра е Ангелина Гаврилова. Специалистите, работещи там са педиатър – д-р Светла Николова, социален работник – Екатерина Баракова, логопед – Севда Рогачева, рехабилитатор – Любомир Изов, психолог – Цветанка Лобутова, медиатор – Анна Джелепова, медиатор по здравна консултация е Биляна Методиева, заедно с медицинската сестра Румяна Акмаджова и д-р  Павлов. Услугите по семейно планиране се предоставят от психолог, юрист, социален работник, акушерка, гинеколог, медицинска сестра и педиатър.

Здравната детска консултация и дейности по превенция на заболяванията се осигурява също по график от д-р Любомир Павлов –педиатър, Румяна Ахмаджова – медицинска сестра, Биляна Асенова – медиатор, д-р Александър Иванов – стоматолог. Индивидуалната педагогическа подкрепа се предоставя от Галя Рогачева – специален педагог.

 

Интересно е също, че центърът разполага с помещения, оборудвани за кинезитерапия, психомоторни дейности, логопедичен и психологичен кабинет и зала за игрови дейности с децата  до 7 г., както и за работа с родители. Оборудването включва кинезитерапевтични уреди, психомоторни модули, дидактични материали, оглед18578606_1603734046324714_327404099_nала, подходящи подови настилки, играчки, дюшеци, стая за родителите, участващи в сесиите с кинезитерапевт, психолог, логопед и др. Мобилните услуги се предоставят в домовете на потребителите, както и в отделенията за новородени.

Специалистите от Центъра организират интересно времето на децата и възрастните. Те участват в ролеви игри, ходят на екскурзии и се запознават с интерсни места, намиращи се около Самоков. Центърът бе открит скоро, в края на миналата година, но вече е известен с положителния ефект за хората, к18578764_1603733886324730_1440561625_nойто се нуждаят от услугите му.

В центъра може да получите индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, психологиечска подкрепа и консултация на настоящи и бъдещи родители, здравна детска консултация по превенция на заболявания.

 

Услугите се предоставят на деца от уязвими етнически групи, на деца на безработни родители, с родители на социални помощи, деца без личен лекар, деца, чиито родители не са здравно осигурени; непосещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца, деца с увреждания.

Родители може също да имат голяма полза, ако се обърнат към специалистите. Услугите му са за родители, получаващи социални помощи; безработни, самотни, родители на деца със здравословни проблеми; родители на деца във висок риск – забавяне в развитието и др., родители, живеещи в лоши жилищни условия и други.

Подкрепата може да се получи чрез индивидуални и групови консултации.

Групите се провеждат веднъж седмично, в сесии с продължителност от 90 минути, в помещения, определени от общината (в детски ясли, детски градини, социални услуги в общността или в новосъздадените услуги по проекта). Броят на участниците в групата на един обучител/консултант не надвишава 8 души. Работните сесии с една група трябва да бъдат поне 8-10 на брой. Специалистите, които извършват дейността, включват социален работник, психолог, гинеколог, акушерка, медиатор.

От голяма полза са и здравните дейности, както и помощта, която оказва специалист – педагог.

Услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията” цели редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар, осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране.

Предлага се също помощ при закупуване на книги и материали за първи клас, като стойността им се разделя с родителите. Покриване на всички разходи за сметка на проекта е свързано с липса на интерес от страна на родителите.

Осигурена е възможност за допълнителна подготовка за равен старт в училище. Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

„Специалистите по всички услуги имат потребители, с които работят. В момента много деца ползват услугите на логопед и психолог. Дейността ни наистина обхваща много области. Работим също и с малолетни и непълнолетни родилки и бременни. Ако нуждаещи се потърсят информация, децата с увреждания ще получат специализирана помощ в добре оборудван център. При това при безплатни услуги“ – сподели за читателите ни Агелина Гаврилова – ръководител на центъра за социални услуги.

Подробна информация за провеждането на консултациите и ползването на услугите в различните дейности, може да получите на място.

Десислава Стоянова