Пари от ЕС за рибарството в Самоков

На сесията си през юни месец съветниците гласуваха докладна записка от кмета на Самоков, относно издаване на запис на заповед от Община Самоков в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото плащане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. към ЕС.

На кмета бе разрешено да подпише запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 157 249,79 лв /сто петдесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансовото плащане за 2019 г., на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков“.

Съветникът Петър Георгиев поиска допълнителни пояснения. „Може ли някой да даде разяснение? Каква е тази група, за какво са тези средства, колко риба ще произвежда и т.н.? Не знам кой произвежда риба в Самоков, затова питам“.

В отговор кметът Вл. Георгиев каза: „След много усилия ние сме една от 9-те рибарски групи в България. Само две общини имат МИГ и МИРГ. Вие сте в образуването на тази рибарска група със „Самел”, като производител на риба има и други рибарници и  преработвателни предприятия и СНЦ. Бяхме останали в резервите, но от резервите единствено ние подписахме на пълен обем от бюджета за 3,5 мил.лв. Миналата седмица в четвъртък ни одобриха този бюджет. Малкият и средният бизнес, хора, които се занимават с рибарство или преработвателна дейност, а също така и Общината ще могат да кандидатстват с проекти и да ги представят пред тази МИРГ и да могат да получат средства оттам. Офисът ще бъде, където е и МИГ“.

 

Припомняме, че Стратегия на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ за развитие на рибарството и аквакултурите в общината бе приета на общо събрание на групата, състояло се на 13 ноември в Туристическия информационен център.
Присъстваха представители на фирмите „Самел-90” – Самоков, „Кохоферм” – Горни Окол, „Старбат” – Ярлово, на Ловно-рибарското сдружение в града ни, Агенцията за регионално развитие на Рила, Сдружението за развитие на село Драгушиново, представено от Люб. Нейчев и на Общината.

Общият одобрен бюджет на Стратегията е 3 911 660 лв. От тях 1,2 млн. лв. се предвиждат за подобряване на инфраструктурата в района, 1.44 млн. лв. – за бизнес проекти за производство и преработка на риба и аквапродукти, 400 хил. лв. – за дейности в сферата на културата, 250 хил. лв. – за съхраняване на културно-историческото наследство и др.
Ще се осигури 50 % съфинансиране на инвеститорите и безвъзмездно осигуряване на всички останали дейности.
Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ е създадена по Програмата за морско дело и рибарство /2014-2020 г./.
На 14 ноември миналата година кметът Владимир Георгиев, който е председател на Местната инициативна рибарска група, предаде проекта за финансиране на Стратегията.